Személyes adatok védelme

I. Alapvető rendelkezések

1. A személyes adatok 5. §-a szerinti kezelője o) sz. A személyes adatok védelméről szóló 18/2018. számú törvény (a továbbiakban: törvény ) a Valsesia, sro IČO 36 626 031, székhelye: Stromová 463/10, 962 33 Budča (a továbbiakban: " üzemeltető ") . ).

2. Az üzemeltető elérhetőségei a  

cím: Stromová 463/10, 962 33 Budča, Szlovák Köztársaság 

email: info@tokajdelights.eu

telefon: +421 903 513 007

3. Személyes adat: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy bizonyos azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, hálózati azonosítóra vagy egy vagy több speciális fizikai, fiziológiai elemre való hivatkozással. , e természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

4. Az üzemeltető nem jelölt ki a személyes adatok védelméért felelős személyt. 

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az Üzemeltető kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön a rendelkezésére bocsátott, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az üzemeltető az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.

2. Az üzemeltető az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait kezeli.

III. A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az

 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a 13. § bek. szerint. 1 levél törvény b) pontja,
 • az üzemeltető jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen az üzleti közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 13. § bek. 1 levél törvény f) pontja,
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú adatkezeléshez (különösen a kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 13. § bek. 1 levél törvény a) pontja

2. A személyes adatok kezelésének célja az

 • megrendelésének teljesítése, valamint az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a rendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres lebonyolításához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a személyes adatok megadása nélkül személyes adat az üzemeltető részéről a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges,
 • kereskedelmi közlemények küldése és egyéb marketing tevékenység végzése.

3. Az üzemeltető automatikus egyedi döntést hoz a Szt. 28. §-a szerint. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. A személyes adatok megőrzési ideje

1. Az üzemeltető személyes adatokat tárol

 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 évig).
 • a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, a leghosszabb ideig

2. A személyes adatok tárolási időszakának lejárta után az üzemeltető törli a személyes adatokat.

V. Személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei személyek

 • Részvétel a szerződésen alapuló áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában,
 • e-shop (Shoptet) működtetéséhez és az e-shop üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtása,
 • marketing szolgáltatások biztosítása.

2. Az üzemeltetőnek nem áll szándékában személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani. 

 

VI. Az Ön jogai

1. A törvényben meghatározott feltételekkel rendelkezik

 • törvény 21. §-a szerinti személyes adataihoz való hozzáférés joga,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a törvény 22. §-a szerint, vagy az adatkezelés korlátozása a törvény 24. §-a szerint,
 • törvény 23. §-a szerinti személyes adatok törléséhez való jog,
 • törvény 27. §-a szerinti adatkezelés elleni tiltakozás joga,
 • törvény 26. §-a szerinti adathordozhatósághoz való jog,
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető címére vagy e-mail címére, amely a cikkben felsorolt. Ezen feltételek III.

2. Önnek is joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

1. Az üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.

2. Az üzemeltető technikai intézkedéseket fogadott el az adattárolás és a személyes adatok papír alapú tárolásának biztonsága érdekében, különösen...

3. Az üzemeltető kijelenti, hogy személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelőlapon leadott megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket az internetes űrlapon keresztüli hozzájárulás kipipálásával. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

3. Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát a honlapján közzéteszi. 

 

Jelen feltételek 2024. január 1-jén lépnek hatályba

 

 

Az adatokkal való munka elvei

 

Mi vagyunk a Valsesia, s.r.o. E-shopot üzemeltetünk a www.tokajdelights.eu weboldalon. Néhány személyes adatot szolgáltatásaink nyújtásához – áruk értékesítéséhez és weboldalaink működtetéséhez – kezelünk.

 

A személyes adatok kezelésére elsősorban a természetes személyek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a a 95/46/EK irányelv (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) („GDPR”) hatályon kívül helyezéséről

 

I. Személyes adatok feldolgozása 

 1. Személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvételi űrlap használata esetén

Ha termékeinket és szolgáltatásainkat kéri, az Ön által megadott elérhetőségeken dolgozunk, különösen a kérdőíven keresztül. Ezek a következők: Név, cím, e-mail és telefonszám 

Milyen okból?

Rajtuk keresztül felvesszük Önnel a kapcsolatot rendelése teljesítésének biztosítása és a megrendelt áruval kapcsolatos további intézkedések egyeztetése érdekében. 

Milyen jogi indok alapján?

Ez feldolgozás a 6. § (2) bekezdése alapján történik. 1 levél b) GDPR – szerződéses tárgyalás, ill kérésére a szerződéskötést megelőző megállapodások elvégzése. 

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

Amennyiben nem alakítunk ki további együttműködést, adatait az utolsó közléstől számított legfeljebb 10 évig kezeljük.

 

a) Személyes adatok kezelése vásárlás esetén 

Ha nálunk vásárol, az Ön által megadott adatokkal dolgozunk. Ez elsősorban a számlázási adatokra vonatkozik: név, vezetéknév, cím, e-mail és telefonszám 

Milyen okból?

Személyes adatokat kell feldolgoznunk szerződésünk teljesítése érdekében – áruinkat Önnek szállítani. Elérhetőségi adatain keresztül rendelése állapotáról is kommunikálunk Önnel, esetleg panaszokkal vagy kérdéseivel kapcsolatban. 

A személyes adatok feldolgozását továbbra is a törvényből eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében folytatjuk (különös tekintettel a számviteli és adózási célokra, illetve a követelések és egyebek feldolgozására). 

Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

Ez feldolgozás a 6. § (2) bekezdése alapján történik. 1 levél b) GDPR – a szerződés teljesítése és a 6. cikk bek. 1 levél c) GDPR - törvényi kötelezettségünk teljesítése. 

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

Szolgáltatásunk teljesítése során, majd az utolsó ilyen szolgáltatásnyújtástól vagy áruszállítástól számított 5 éven belül.

 

b) Hírlevelek (üzleti hírek) 

Ha Ön vásárló vásárló, és nem iratkozott le tőlünk a vásárláskor, akkor az Ön e-mail címét használjuk híreink elküldésére. 

Milyen jogi indok alapján?

Lehetővé teszi számunkra 7. § bek. törvény 3. -a. 480/2004 Coll. egyes információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokról, kivéve, ha Ön a vásárláskor ezt megtiltotta számunkra. 

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

 5 év az utolsó vásárlástól számítva. Előfizetését bármikor lemondhatja e-mailben, vagy kapcsolatba léphet velünk e-mailben: info rochester-napoje.sk

 

II. Kinek van hozzáférése az adatokhoz? 

Adatai nálunk maradnak. Azonban egyes cégek vagy más személyek, akik hozzáférnek az adatokhoz, nekünk dolgoznak, mert ők segítenek nekünk e-shopunk működtetésében. Ők:

 • a Shoptet e-shop platform üzemeltetője (a Shoptet a.s. cég, székhelye: Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Prága 6, ID 289 35 675, a prágai Városi Bíróságon bejegyzett cég, B szakasz, 25. akta 395)
 • áruszállításban részt vevő cégek: GLS, DPD, QDL, 
 • fizetési továbbításban részt vevő cégek (UniCreditBank, FIO banka, ComGate)
 • e-mail szolgáltató (Web Yegon)        

Személyes adatokat csak az Európai Unión belül kezelünk.

 

III. Mit kell még tudni? 

Cégünknél van egy kijelölt személy, aki felelős a személyes adatok védelméért.

Cégünk nem hoz döntéseket automatizált feldolgozás vagy profilalkotás alapján. 

Ha bármilyen kérdése van személyes adataival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@tokajdelights.eu címen vagy hívja a +421 903 513007 telefonszámot

 

IV. Az Ön jogai a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban 

 A GDPR rendelet feljogosítja Önt többek között arra, hogy kapcsolatba léphessen velünk és tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatait kezeljük, hozzáférést kérhet tőlünk ezekhez az adatokhoz és kérheti azok frissítését vagy helyesbítését, vagy az adatkezelés korlátozását kérheti. kérhet másolatot a kezelt személyes adatokról, kérheti tőlünk bizonyos helyzetekben a személyes adatok törlését, és bizonyos esetekben joga van azok hordozhatóságához. Az adatkezelés ellen jogos érdek alapján kifogást lehet emelni. 

Ha úgy gondolja, hogy nem megfelelően kezeljük az adatokat, panasszal fordulhat a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz , vagy bírósághoz fordulhat.

 

Ezek a feltételek 2024. január 1-től hatályosak